ประวัติและความเป็นมา

สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงาน ก.พ. จำกัด

ประวัติและความเป็นมา

       สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงาน ก.พ. จำกัด ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 เป็นสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2523 เลขทะเบียน กพธ.44/2523 มีฐานะเป็นนิติบุคคล บุคคลสำคัญที่มีส่วนผลักดันให้เกิดสหกรณ์ออมทรัพย์ สำนักงาน ก.พ. ขึ้นคืออดีตเลขาธิการ ก.พ. 3 ท่าน ได้แก่ นายอุดล บุญประกอบ ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองวิชาการ นายโสรัจ สุจริตกุล รองเลขาธิการ ก.พ. และนายประวีณ ณ นคร เลขาธิการ ก.พ.

คณะกรรมการจัดตั้งมี 18 ท่าน ประกอบด้วย

1 นายประวีณ ณ นคร ประธานกรรมการ 2 นายโสรัจ  สุจริตกุล    รองประธานกรรมการ
3 นายสำราญ  ถาวรยุศม์ รองประธานกรรมการ 4 นายอุดล    บุญประกอบ กรรมการ
5 นายวิลาศ  สิงหวิสัย กรรมการ 6 นายอาลัย   อิงคะวณิช กรรมการ
7 นายสุเทพ   ธรรมภิบาลอุดม กรรมการ 8 นายอุระ      แก้วไชโย กรรมการ
9 พ.ต.อำนวย  เกษะโกมล กรรมการ 10 นายชนะ    อินสว่าง กรรมการ
11 นายเสริมสุข  โกวิทวานิช กรรมการ 12 นายธงชัย  วาณิชกะ  กรรมการ
13 ร.อ.ผจง  ตันติเฉลิม ร.น. กรรมการ 14 พ.ต.วัธน์  บุญปาลิต กรรมการ
15 นายจิระพงษ์  สิวายะวิโรจน์ กรรมการ 16 นายสมพงษ์   ตรีวิมล  กรรมการ
17 นายนิวัฒน์  วชิรวราการ   กรรมการและเลขานุการ 18 นายสมศักดิ์  ส่งสัมพันธ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

         คณะกรรมการจัดตั้งสหกรณ์ ได้ร่วมกับข้าราชการ และลูกจ้างประจำของสำนักงาน ก.พ. รวม 242 ราย ได้ร่วมกันเข้าชื่อขอจดทะเบียนสหกรณ์เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2523 คณะกรรมการจัดตั้งได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ และได้มีการออกระเบียบที่จำเป็นต่างๆ ตลอดจนมีมติให้เริ่มประกอบธุรกิจสหกรณ์ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2523

      ในวันที่ 20 มิถุนายน 2523 ได้มีการประชุมใหญ่สามัญสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงาน ก.พ.จำกัด ซึ่งครั้งแรกในการประชุมครั้งนี้ได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดแรกและได้มีการกำหนดเป้าหมายไว้ว่า สหกรณ์จะต้องให้ผลประโยชน์ตอบแทนแก่สมาชิกมากที่สุดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากต้องสูงกว่าธนาคารแต่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต้องต่ำกว่าธนาคาร กรรมการจะไม่รับโบนัสหรือผลตอบแทนอื่นๆจากสหกรณ์นอกจากเบี้ยประชุมหากมีผลกำไรเกิดขึ้นจะให้ค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์เป็นกรณีพิเศษ นโยบายดังกล่าวได้มีการยึดถือปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบัน

      ในระยะดำเนินการครั้งแรก เปิดบริการเฉพาะการรับฝากเงินและการให้กู้สามัญเท่านั้น ในปี 2526 ได้เปิดบริการเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ต่อมาในปี 2530 ได้เปิดบริการ เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุน เพื่อยานพาหนะ รวมทั้งได้มีการขยายวงเงินกู้ประเภทต่างๆ ตามการเพิ่มขึ้นของทุนดำเนินการ

      เมื่อสิ้นสุดผลการดำเนินการในปีแรก มีสมาชิก 381 ราย มีทุนเรือนหุ้น 269,280.- บาท และมีเงินรับฝากจากสมาชิก  1,000.- บาท  เท่านั้น

      ณ 31 มีนาคม 2547 สหกรณ์มีจำนวนสมาชิก 1,092 ราย ทุนเรือนหุ้น 117,996,430.- บาท ทุนสำรอง 30,335,049.57 บาท ทุนสะสมตามข้อบังคับ และระเบียบอื่นๆ 31,731,348.87 บาท เงินรับฝากจากสมาชิก 519,938,566.25บาท เงินให้กู้แก่สมาชิก  218,774,827.- บาท และเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น 53,500,000.- บาท

 

      ตลอดระยะเวลา 20 กว่าปี  สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงาน ก.พ. ได้มีการพัฒนาความเจริญก้าวหน้ามีการปรับปรุงการบริหารและการบริการสมาชิกให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  มีการส่งเสริมการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิกรวมทั้งขบวนการสหกรณ์ และส่งเสริมเพิ่มสวัสดิการต่างๆให้สมาชิกมากขึ้น ความสำเร็จของสหกรณ์ที่เกิดขึ้นได้ก็เนื่องจากสมาชิกทุกคนให้ความร่วมมือ สนับสนุน และเข้าร่วมบริหารกิจการสหกรณ์อย่างใกล้ชิดมาทุกยุคทุกสมัย จึงทำให้กิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ สำนักงาน ก.พ. จำกัด มีความเจริญ และพัฒนาก้าวหน้า และก่อประโยชน์ให้แก่สมาชิกสูงสุด  ตามหลักสหกรณ์ที่ว่า "สหกรณ์เป็นของสมาชิกโดยสมาชิก และเพื่อสมาชิก"

 

 

 

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 1 ( พ.ศ. 2523 )

1 นายประวีณ  ณ นคร  ประธานกรรมการ 2 นายโสรัจ  สุจริตกุล รองประธานกรรมการ
3 นายสำราญ  ถาวรายุศม์  รองประธานกรรมการ 4 นายอุดล  บุญประกอบ กรรมการ
5 นายวิลาศ สิงหวิสัย       กรรมการ 6 นายบุญปลูก  ชายเกตุ  กรรมการ
7 นายสุเทพ  ธรรมภิบาลอุดม     กรรมการ 8 นายอุระ  แก้วไชโย  กรรมการ
9 นายชนะ   อินสว่าง   กรรมการ 10 นายธงชัย  วาณิชกะ กรรมการ
11 นายจีระพงษ์  สิวายะวิโรจน์       กรรมการ 12 นายสมพงษ์   ตรีวิมล      กรรมการ
13 พ.ต.วัธน์ บุญปาลิต    เหรัญญิก 14 นายนิวัฒน์   วชิรวราการ       กรรมการและเลขานุการ
15 นายสมศักดิ์    ส่งสัมพันธ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ