รายละเอียดการกู้

รายละเอียดประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงาน ก.พ.จำกัด เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงาน ก.พ.จำกัด  ได้มีมติให้ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก เพื่อให้สอดคล้องกับสถาบันการเงินอื่นๆ  ตามสภาวการณ์ปัจจุบัน ดังนี้

ก. เงินรับฝาก

1. เงินรับฝากออมทรัพย์  อัตราดอกเบี้ย   2.10%   ต่อปี

2. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ   อัตราดอกเบี้ย   2.60%   ต่อปี

ข. เงินให้กู้

1. เงินให้กู้สามัญ  อัตราดอกเบี้ย   4.70%  ต่อปี

    เงินให้กู้กรณีอุทกภัย อัตราดอกเบี้ย   3.75%  ต่อปี

    เงินให้กู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต อัตราดอกเบี้ย   4.00%  ต่อปี

2. เงินให้กู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์  อัตราดอกเบี้ย 4.70%  ต่อปี

3. เงินให้กู้เพื่อยานพาหนะ   อัตราดอกเบี้ย  4.70%  ต่อปี

4. เงินให้กู้เพื่อการลงทุน  อัตราดอกเบี้ย  4.70%  ต่อปี

 

รายละเอียดบริการเงินกู้

สหกรณ์ให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก โดยแบ่งเป็น 2  ประเภท ดังนี้

1.  เงินกู้สามัญ

สหกรณ์จะให้สมาชิกกู้เงินเพื่อนำไปประกอบการต่างๆตามความจำเป็นของสมาชิก โดยมีหลักเกณฑ์การให้กู้ดังนี้

1.1 กู้ได้สูงสุด 50 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 1,200,000.- บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเป็นสมาชิกดังนี้

- เป็นสมาชิกเกิน  6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน  กู้ได้   5   เท่าของเงินเดือน

- เป็นสมาชิกเกิน 12 เดือน แต่ไม่เกิน 24 เดือน กู้ได้  10  เท่าของเงินเดือน

- เป็นสมาชิกเกิน 24 เดือน  กู้ได้  50  เท่าของเงินเดือนแต่ไม่เกิน 1,200,000.-บาท

**ทั้งนี้ ต้องมีเงินเดือนคงเหลือหลังจากหักค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้วไม่ต่ำกว่า 3,000.- บาท

1.2 ระยะเวลาการผ่อนชำระเงินกู้ สูงสุดไม่เกิน 120 งวด 

1.3 หลักประกันเงินกู้

- ทุนเรือนหุ้นหรือเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่มีอยู่ ณ สหกรณ์

- อสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากภาระจำนองรายอื่น   จำนองเป็นประกันเต็มจำนวนเงินที่ขอกู้

- สมาชิก ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรอย่างน้อยหนึ่งคนค้ำประกันอย่างไม่มีจำกัดเพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกู้สามัญ

คุณสมบัติผู้ค้ำประกัน

ก. เป็นสมาชิกสหกรณ์ และต้องรับราชการมาไม่ต่ำกว่า 5 ปี

ข. สมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิค้ำประกันได้  50 เท่าของเงินเดือนตนเองแต่ไม่เกิน 1,200,000.- บาท  และจะเป็นผู้ค้ำประกันให้กับผู้กู้สามัญ  มากกว่า 2 คนไม่ได้

ค. เมื่อผู้ค้ำประกันคนใดตาย หรือออกจากสหกรณ์โดยเหตุอื่นหรือมีเหตุที่คณะกรรมการสหกรณ์เห็นว่าไม่สมควร  หรือไม่อาจที่จะเป็นผู้ค้ำประกันต่อไป ผู้กู้จะต้องจัดหาสมาชิกอื่น ที่คณะกรรมการเห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ำประกันแทนคนเดิมให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กรรมการกำหนด

ง. การที่สมาชิกผู้ค้ำประกันออกจากสหกรณ์ ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ  ไม่เป็นเหตุให้ผู้นั้นหลุดพ้นจากการค้ำประกัน

จ. ผู้กู้จะให้สมาชิกที่เป็นลูกจ้างประจำเป็นผู้ค้ำประกัน แต่เพียงคนเดียวไม่ได้ ต้องจัดหาให้มีผู้ค้ำประกันอย่างน้อยอีกหนึ่งรายร่วมค้ำประกันด้วย

*   ผู้ค้ำประกันโปรดตัดสินใจให้ดีก่อนทำการค้ำประกันทุกครั้ง  ท่านมีสิทธิไม่ค้ำประกันผู้ใดเลยก็ได้   เพราะสหกรณ์สงวนสิทธิที่จะไม่เปิดเผยสิทธิค้ำประกันของสมาชิกกับผู้อื่นโดยเด็ดขาด *

1.4 การยื่นคำขอกู้

- ผู้ขอกู้ จะต้องเสนอคำขอกู้ตามแบบของสหกรณ์ ต่อผู้บังคับบัญชาไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการกอง เพื่อให้ความเห็น

- ผู้ขอกู้เสนอรายละเอียดของทรัพย์สินที่จะนำมาค้ำประกัน  หากใช้บุคคลค้ำประกัน จะต้องมีลายมือชื่อของผู้ค้ำประกันในแบบคำขอกู้ของสหกรณ์

- แนบใบเสร็จรับเงินเดือนสุดท้าย พร้อมแบบคำขอกู้

- ยื่นคำขอกู้ต่อสหกรณ์ ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน จะได้รับการพิจารณาคำขอกู้จากคณะกรรมการเงินกู้ ภายในเดือนนั้นและรับเงินในเดือนถัดไป

1.5 การรับเงิน และการจัดทำสัญญา

- กรุณาไปติดต่อเพื่อจัดทำสัญญาเงินกู้ สัญญาค้ำประกัน ตามวันที่สหกรณ์นัดหมาย  กรณีที่ผู้ขอกู้หรือผู้ค้ำประกันสมรสแล้วต้องมีคำอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สมรสในการทำสัญญากู้ หรือสัญญาค้ำประกัน กรณีที่เป็นหม้ายต้องมีหลักฐานมาแสดงด้วย

- หากผู้ขอกู้ใช้อสังหาริมทรัพย์ค้ำประกัน จะต้องทำการจดจำนองให้เสร็จสิ้นก่อนรับเงินกู้

-  สหกรณ์จะมีการพิจารณาเงินกู้สามัญประมาณสิ้นเดือน เดือนละ 1 ครั้ง และจะจ่ายเงินให้ผู้กู้ประมาณสัปดาห์แรกของเดือนถัดไป

- ถ้ามีหนี้สามัญเก่าค้างชำระ สหกรณ์จะหักหนี้เก่าทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยในวันรับเงินกู้

1.6 การคิดดอกเบี้ยเงินกู้   และการส่งเงินชำระหนี้

- สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยเป็นรายวันซึ่งเป็นระบบสากล “ ดอกเบี้ยรายวันคิดโดยวิธีนับระยะเวลาเป็นวัน “ การนับระยะเวลาเป็นวัน ให้นับถัดจากวันจ่ายเงินกู้ 1 วัน จนถึงวันที่สมาชิกชำระเงินกู้

- การส่งเงินชำระหนี้  สหกรณ์จะหักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจำเดือนนั้นๆทุกเดือน  เว้นแต่ไม่สามารถหักจากเงินได้รายเดือนให้นำมาส่งด้วยตนเอง  ( ต้องผ่อนชำระเงินกู้เป็นงวดรายเดือน  โดยส่งเงินต้นเท่ากันทุกเดือนพร้อมด้วยดอกเบี้ยของหนี้ที่คงเหลือของเดือนนั้นๆ ตามอัตราและภายในระยะเวลาที่สหกรณ์กำหนด )

- สมาชิกสามารถส่งคืนเงินต้นเร็วกว่าที่กำหนดไว้ในสัญญาได้และหากต้องการชำระหนี้คืนบางส่วนนอกจากส่งชำระรายเดือน กรุณานำไปชำระให้สหกรณ์ก่อนวันที่ 15 ของทุกเดือน

**   สมาชิกผู้กู้สามัญจากสหกรณ์ไปแล้ว เมื่อได้ส่งเงินชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์   แล้ว 12 งวด  จึงจะมีสิทธิยื่นคำขอกู้สามัญใหม่ได้  หากมีความจำเป็นที่จะต้องยื่นกู้ก่อนกำหนดให้มีหนังสือแจ้งเหตุผลประกอบคำขอกู้ด้วย **

***  สมาชิกผู้ใดปลอมลายเซ็นต์ผู้อื่น  เพื่อหาประโยชน์ของตนเองจะมีโทษ ทางวินัย และอาญา  *** 

2.  เงินกู้พิเศษ

การให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิก จะให้เฉพาะเพื่อความมุ่งหมาย  ดังนี้

ก. การกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์  ได้แก่  เงินกู้อันมีความมุ่งหมายเพื่อนำไปใช้ในการดังนี้

(1)   เพื่อการก่อสร้าง หรือต่อเติมอาคาร หรือปรับปรุงอาคาร และหรือที่ดินสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยของตนเอง และครอบครัวตามสมควรแก่ฐานะ

(2)  เพื่อการซื้ออาคาร หรือซื้อที่ดินและอาคาร สำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยของตนเอง และครอบครัวตามสมควรแก่ฐานะ   หรือซื้อที่ดินเพื่อจะก่อสร้างอาคารสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยดังกล่าวในระยะเวลาอันสมควร                  

(3)  เพื่อไถ่ถอนอาคารและที่ดิน ที่เป็นที่อยู่อาศัยของตนเอง และครอบครัวตามสมควรแก่ฐานะ

(4)  เพื่อการซึ่งเกี่ยวข้อง หรือจำเป็นเกี่ยวกับการตาม (1) หรือ (2) หรือ (3)

ข. การกู้เพื่อการลงทุนประกอบกิจการ  ได้แก่  เงินกู้อันมีความมุ่งหมายเพื่อนำไปใช้เกี่ยวกับการลงทุนประกอบกิจการของสมาชิกผู้กู้ และครอบครัวอันจะก่อประโยชน์งอกเงย

ค. การกู้เพื่อการมียานพาหนะ  ได้แก่  เงินกู้อันมีความมุ่งหมายเพื่อไปใช้ซื้อ เช่าซื้อ หรือแลกเปลี่ยนยานพาหนะ  เพื่อจะเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง และใช้สอยในครอบครัวของตนตามควรแก่ฐานะ

วงเงินกู้และกำหนดเวลาส่งคืน

1. จำนวนเงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินการจะพิจารณาให้กู้ตามจำนวนที่เห็นสมควร  โดยคำนึงถึงฐานะและความจำเป็น ตลอดจนความสามารถในการชำระหนี้ของสมาชิกผู้กู้  แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท และใช้คืนภายใน 300 เดือน  ( 25 ปี  ทั้งนี้อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี )

2. จำนวนเงินขอกู้เพื่อการลงทุนประกอบกิจการ คณะกรรมการดำเนินการจะพิจารณาให้กู้ตามจำนวนที่เห็นสมควร โดยคำนึงถึงความต้องการเงินกู้แท้จริงตามแผนงานประกอบกิจการและความสามารถชำระหนี้ของผู้กู้  แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท  ใช้คืนภายใน 120  เดือน  ( 10 ปี  ทั้งนี้อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี )  ทั้งนี้สมาชิกผู้ขอกู้ต้องแสดงหลักฐานให้เป็นที่พอใจของคณะกรรมการว่า ตนจะออกทุนเป็นจำนวนอย่างน้อยหนึ่งในสี่ของจำนวนทุนทั้งหมดที่จะต้องลงทุนประกอบกิจการ

3. จำนวนเงินขอกู้เพื่อการมียานพาหนะ คณะกรรมการดำเนินการจะพิจารณาให้กู้ตามที่เห็นสมควร โดยคำนึงถึงความจำเป็นและความสามารถชำระหนี้ของสมาชิกผู้กู้แต่ไม่เกิน 1.5  ล้านบาท   ชำระคืนภายใน  120  เดือน  ( 10 ปี  ทั้งนี้อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี )

คุณสมบัติของผู้กู้

เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่  6  เดือน  โดยสมบรูณ์                

หลักประกันเงินกู้

1. เงินฝากในสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงาน ก.พ. จำกัด  ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรจำนำเป็นประกัน

2. อสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากภาระจำนอง ปลอดจากภาระติดพัน และปลอดจากการรอนสิทธิในอสังหาริมทรัพย์นั้น มาจำนองเป็นประกันเต็มจำนวนเงินกู้รายนั้น

ทั้งนี้หลักทรัพย์นั้นจะต้องอยู่ใน กรุงเทพฯ  หรือปริมณฑลที่สามารถเดินทางไป - กลับได้ภายในวันเดียว  และรถยนต์เข้าถึงที่ดินได้โดยสะดวก  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดังนี้

2.1  ร้อยละ 100 ของราคาประเมินที่ดินและอาคาร (ใหม่)