วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

          สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของบรรดาสมาชิก  โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์                              รวมทั้งในข้อต่อไปนี้

             (1)    ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์  โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคง และได้รับประโยชน์ตามสมควร

             (2)    ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก

             (3)    รับฝากเงินจากสมาชิก หรือสหกรณ์อื่น

             (4)    จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

             (5)    ให้มีเงินกู้แก่สมาชิก

             (6)    ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน

             (7)    ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์

             (8)    ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น

             (9)    ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทำให้เกิดความสะดวก หรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์

             (10)  ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ

             (11)  ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน และตราสารการเงิน

             (12)  ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมาย และตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์ แห่งชาติกำหนด

             (13)  ดำเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ

             (14)  ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิก

             (15)  ร่วมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์และสหกรณ์อื่นเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์

             (16)  กระทำการต่างๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น รวมถึง ซื้อ ถือกรรมสิทธิหรือทรัพย์สิทธิครอบครองกู้ยืม เช่าหรือให้เช่า เช่าซื้อหรือให้เช่าซื้อ โอนหรือรับโอน สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ ขายหรือจำหน่าย จำนองหรือรับจำนอง จำนำหรือรับจำนำ ด้วยวิธีอื่นใด ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือของสมาชิก

             (17)  ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก

             (18)  ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศหรือบุคคลอื่นใด

             (19)  ดำเนินการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์