• ประกาศรับรองรายงานการประชุม

  ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ สำนักงาน ก.พ. จำกัด ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
  เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 ฝ่ายเลขานุการขอส่งรายงานการประชุมดังกล่าว
  หากสมาชิกมีข้อทักท้วงหรือแก้ไข ขอความกรุณาแจ้งฝ่ายเลขาฯ
  ภายในวันที่ 20 พฤศภาคม 2563

  อ่านรายละเอียด

 • รายงานกิจการประจำปี

  รายงานกิจการประจำปี 2562/2563 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ สำนักงาน ก.พ. จำกัด
  ชุดที่ 40 วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563

  สหกรณ์เป็นของสมาชิก โดยสมาชิก เพื่อสมาชิก

  อ่านรายละเอียด

   

Latest news

ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก-เงินกู้

 

สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงาน ก.พ. ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก-เงินกู้

Read More