• สวัสดีปีใหม่ จากใจสหกรณ์

    คำอวยพรจากประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ สำนักงาน ก.พ. นายภาณุ สังขะวร
    เนื่องในโอกาสก้าวเข้าสู่ปี พ.ศ. 2563

     

    อ่านต่อ

     

Latest news

การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก ประจำปี พ.ศ.2563

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงาน ก.พ. จำกัด (สอ.สกพ.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรทุนส่งเสริมการศึกษา แก่บุตรของสมาชิก ประจำปี พ.ศ. 2563 (ปีการศึกษา 2562) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

Read More