ฝาก-ถอน

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงาน ก.พ.จำกัด เรื่อง ปรับอัตราดอกเบี้ย

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงาน ก.พ.จำกัด  ครั้งที่  1/2552 วันที่ 28 มกราคม  2552 ที่ประชุมได้มีมติให้ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก เพื่อให้สอดคล้องกับสถาบันการเงินอื่นๆ  ตามสภาวการณ์ปัจจุบัน ดังนี้

ก. เงินรับฝาก

1. เงินรับฝากออมทรัพย์  อัตราดอกเบี้ย   2.50%  ต่อปี

2. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ   อัตราดอกเบี้ย   3.00%  ต่อปี

ข. เงินให้กู้

1. เงินให้กู้สามัญ  อัตราดอกเบี้ย   4.75 %  ต่อปี

2. เงินให้กู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์  อัตราดอกเบี้ย 4.75 %  ต่อปี

3. เงินให้กู้เพื่อยานพาหนะ   อัตราดอกเบี้ย  4.75 %  ต่อปี

4. เงินให้กู้เพื่อการลงทุน  อัตราดอกเบี้ย  4.75 %  ต่อปี

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่   1  กุมภาพันธ์  2552 เป็นต้นไป

ประกาศวันที่   30  มกราคม  2552 เป็นต้นไป

   ลงชื่อ    ปรีชา วัชราภัย

(นายปรีชา   วัชราภัย)

ประธานกรรมการ

 สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงาน ก.พ. จำกัด

เปิดให้บริการ รับฝาก-ถอนเงิน ตั้งแต่ เวลา 8.30 - 15.00 น. ในวันราชการ

บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงาน ก.พ. จำกัด

1. ธนาคารกรุงไทย สาขาสำนักงาน ก.พ. 

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 579-0-02538-2

2. ธนาคารกรุงเทพ สาขาสำนักงาน ก.พ. จำกัด

บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 201-0-03801-2