ระเบียบข้อบังคับ

# เรื่อง รายละเอียด
1 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ สำนักงาน กพ จำกัด เรื่อง ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เปิดอ่าน
2 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง ปรับอัตราดอกเบี้ย เปิดอ่าน
3 ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 เปิดอ่าน
4 ระเบียบว่าด้วยการถือหุ้น พ.ศ.2561 เปิดอ่าน
5 ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 เปิดอ่าน
6 ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษ และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2544 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 8) พ.ศ.2560 เปิดอ่าน
7 ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2544 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2559 เปิดอ่าน
8 ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2544 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2559 เปิดอ่าน
9 ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 2) เปิดอ่าน
10 ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 เปิดอ่าน
11 ระเบียบว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เปิดอ่าน
12 ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ เปิดอ่าน
13 ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝาก เปิดอ่าน
14 ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2559 เปิดอ่าน
15 ระเบียบว่าด้วยการถือหุ้น เปิดอ่าน
16 ระเบียบว่าด้วยสมาชิกภาพ เปิดอ่าน